Brogårdh-samlingen
 

 


 


Information

 


 

 

Föregående bild:  TBS0106   Nästa bild:  TBS0108

TBS0107

 

Tips: Bildens namn är TBS0107 För att se vilken bok den härstammar ifrån: Klicka på knappen "Bildindex" i menyn till vänster.
Bildtext:
Vid brömsebro har ett flertal möten av historisk betydelse ägt rum. I pingstveckan 1541
sammanträffade svenska och danska riksråd i gården Gåsebäck (Grisebäck). Deras uppgift var
att förbereda en större sammankomst mellan Gustav Vasa och Kristian III.

Detta möte skedde den 15 sept. 1541. Läs v. sid 21 nederst. Beträffande freden i Brömsebro den
13 juli 1645 föregicks denna av att svenska regeringens fullmäktige, riksråden Johan Skytte och
Mathias Soop avreste från Kalmar till mötesplatsen vid Bröms.

I Bröms fanns redan rikskanslern Axel Oxenstierna och riksrådet Thure Bjelke, samt de danska
legaterna riksråden Ulfeldt, C. Thomae, Urne och Sehestedt. Den 8 febr. öppnades underhandlingarna
skriftligen, och därefter framträdde under trumpetskall samtliga delegater på bron, på vilken man
efter gammalt bruk hade tagit bort några tiljor på dess mitt. Man hälsade varandra medelst handslag
varefter Oxenstierna höll ett tal som besvarades av Ulfeldt. Därefter granskades fullmakterna och
efter förnyade handslag skildes man åt på ömse sidor.

De danska sändebudenbegav sig till Kristanopel medan de svenska for till Söderåkra prästgård, där
värdskapet hölls av den dåvarande kyrkoherden Olaus Holgeri Catonius. Den 13 juli möttes man åter på
Brömsebro, men denna gång för att underteckna fredsakten och taga avsked. Genom freden i Brömsebro
erhöll Sverige Gotland, Ösel, Härjedalen, Jämtland och Halland till försäkring på 30 år mot vederlag
vid eventuellt återlämnande, samt tullfrihet i Öresund. Minnesstenen restes av Kalmar läns
fornminnesförening är 1915.

På denna står att läsa: "Minne af Freden i Brömsebro 1645 Dela Thuillerie Axel Oxenstierna Corfitz
Ulfeldt". Framför monumentet ser vi trenne mindre stenar de så kallade "Kungsstenarna".
I slutet av 1600-talet omtalas: "ännu stående twenne steenar, å hwilcka i forna tider hafva sutit
Swea, Dana och Norriges män eller konugar, som ther hållit samptaal".
Den lokala folktraditionen har dock bevarat minnet av tre stenar på holmen i Brömsebäck.

Under 1800-talet användes "Kungsstenarna" av traktens ungdom som en slags tyngdlyftningsapparatur.
Som belägg för detta fann man också år 1876 kungsstenarna nedvälta i bäcken. Tidvis har här varit
marknadsplats, och gränsslagsmål mellan smålänningar och blekingar förekom då vid sidan av
köpenskapen. Vid Brömsebro förekom allehanda möten, såsom gränstvister, och får platsen betecknas
som en sedan urminnes tider mycket betydelsefull ort mellan de danska och svenska rikena.

 

Ämnesord: 

Föregående bild:  TBS0106  

Nästa bild:  TBS0108

 

  Osby Kommun / Bibliotek

 

19.07.2024


 

 

 

 

 

 

 

 

Thore Brogårdh bilddatabas - Osby Kommun / Bibliotek.
Powered by 4images 1.7.9   Copyright © 2002 4homepages.de